ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ε.Ο.Π. (Ιούνιος 2017)

Πρόεδρος:
Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης

Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Λύπας

Γενικός Γραμματέας:
Απόστολος Παπαλόης

Ειδικός Γραμματέας:
Εμμανουήλ Μερίκας

Ταμίας:
Θεοφανώ Μαρκουτσάκη

Μέλος:
Βασίλειος Γκοβόσδης

Μέλος:
Δημήτριος Νικολάκης