Εταιρεία

Καταστατικό

Καταστατικό Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού»

Άρθρο 1. Επωνυμία – έδρα.

α) Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΕΕΟΠ) και με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής.

β) Η εταιρεία έχει μια στρογγυλή σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της και φέρει στο κέντρο σχηματική παράσταση του πεπτικού συστήματος του ανθρώπου στο οποίο «επιτίθεται» ο καρκίνος και περιφερικά τον τίτλος της εταιρείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ.

γ) Η εταιρεία διαθέτει επιπλέον δεύτερη σφραγίδα με το ίδιο σχήμα στο κέντρο αλλά με τον τίτλο γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα με τις λέξεις «HELLENIC SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY».

 

Άρθρο 2. Σκοπός και στόχοι της εταιρείας.

Ο σκοπός και οι στόχοι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι.

α) Η προαγωγή της γνώσης σχετικώς με την επιδημιολογία, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων όγκων του πεπτικού συστήματος, καθώς και η υποστηρικτική αντιμετώπιση των πασχόντων,

β) Η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των Ελλήνων ερευνητών σε τομείς ερεύνης σχετικούς με την αιτιολογία, επιδημιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των κακοήθων και καλοήθων όγκων του πεπτικού συστήματος καθώς και η εφαρμογή σε συνεργασία με διαφόρους φορείς (όπως π.χ. Δήμους της χώρας ή Έδρες Επιδημιολογίας και Διατροφής Ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων) προληπτικών προγραμμάτων για όγκους του πεπτικού,

γ) Η ανάπτυξη, προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ερευνητών σε επιστημονικές μελέτες στον Ελληνικό και διεθνή χώρο σχετιζόμενες με την όγκους του πεπτικοί) συστήματος του ανθρώπου,

δ) Η ενημέρωση των Ελλήνων ιατρών αλλά και του κοινού σε τομείς έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των κακοήθων νοσημάτων των διαφόρων οργάνων του πεπτικού συστήματος,

ε) Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών και η συμμετοχή της εταιρείας και των μελών της σε επιστημονικές δραστηριότητες, όπως  π.χ. συνέδρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

στ) Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας για την ενημέρωση τόσο των ιατρών, όσο και του κοινού,

ζ) Η χορήγηση σε μέλη ή μη μέλη της Εταιρείας επάθλων για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες σχετικές με την ογκολογία του πεπτικού καθώς και υποτροφιών σε νέους επιστήμονες για μετεκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικά σε τομείς της ογκολογίας του πεπτικού.

 

Άρθρο 3. Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της εταιρείας διοργανώνει 1) Εθνικό συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού ή/και 2) Ευρωπαϊκό συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από το ΔΣ της εταιρείας,

β) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Εθνικού συνεδρίου θα είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΟΠ, Αντιπρόεδρος ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΟΠ, Γραμματέας ο Γραμματέας της ΕΕΟΠ, Ταμίας ο Ταμίας της ΕΕΟΠ και μέλη τα υπόλοιπα τρία μέλη του ΔΣ της ΕΕΟΠ. Κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας μπορεί να επιλεγεί άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα μη ανήκον (ντα) στο ΔΣ τα οποία τοποθετούνται ως Πρόεδρος ή/και μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου επιλέγεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

Πρόεδρος και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ογκολογίας Πεπτικού (Organizing Committee) θα είναι τα άτομα που περιγράφονται στην παράγραφο β του άρθρου 3. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει η επιστημονική επιτροπή (Scientific Committee) που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, η διεθνής επιστημονική επιτροπή (International Scientific Committee) και ενδεχομένως τοπική επιστημονική επιτροπή (Local Advisory Committee). Η οργάνωση του Ευρωπαϊκού συνεδρίου μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες του εξωτερικού.

γ) Η ΕΕΟΠ διοργανώνει διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, δημόσιες συζητήσεις ή συμπόσια μία ή περισσότερες φορές ετησίως στην Αττική ή την επαρχία με σκοπό την ενημέρωση ιατρών που δεν είναι μέλη της στις σύγχρονες απόψεις σχετικές με την γαστρεντερική ογκολογία, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα ομοειδή σωματεία ή ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ) Η ΕΕΟΠ συγκροτεί επιστημονικές ομάδες εργασίας, προκηρύσσει υποτροφίες και επιστημονικούς διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία σύμφωνα με κανονισμό και ορούς που ορίζονται από το ΔΣ της Εταιρείας.

ε) Η Εταιρεία αναλόγως με τις επικρατούσες συνθήκες και μετά απόφαση του ΔΣ μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού, ή άλλων ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέματα σχετικά με την ογκολογία του πεπτικού συστήματος.

στ) Η εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο γενικά μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου κατά την κρίση του ΔΣ ή της γενικής συνέλευσης,

ζ) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως Ιδρυτικό Μέλος σε Ίδρυμα ή Ιδρύματα με παρεμφερείς σκοπούς,

η) Η εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει περιουσιακά στοιχεία οποθενδήποτε προερχόμενα ως συνεισφορά στην ίδρυση Ιδρύματος ή Ιδρυμάτων με παρεμφερείς σκοπούς.

 

Άρθρο 4. Πόροι της εταιρείας.

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και την ετήσια συνδρομή τους, το ποσόν των οποίων καθορίζεται από το ΔΣ της ΕΕΟΠ,

β) Τα έσοδα της εταιρείας από το ετήσιο συνέδριο της,

γ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα επιχορηγήσεις και κάθε άλλη προσφορά των μελών του ή ατόμων προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα ή κρατικούς φορείς,

δ) Κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

ε) Στα άτομα ή οργανισμούς που συνεισφέρουν χρηματικώς, ή με άλλο σημαντικό τρόπο στην εταιρεία, απονέμεται (μετά απόφαση του Δ.Σ) και ανάλογα με το μέγεθος της συνεισφοράς, ο τίτλος του Δωρητή, του Ευεργέτη και του Μεγάλου Ευεργέτη της Εταιρείας.

 

Άρθρο 5. Μέλη της εταιρείας.

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Πρόσεδρα
α) Τακτικά Μέλη εγγράφονται Έλληνες ερευνητές (ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Φαρμακοποιοί ή και άλλων συναφών επιστημών), οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται ερευνητικά με την αιτιολογία, διάγνωση, πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων του πεπτικού συστήματος και έχουν δημοσιεύσει επαρκή αριθμό ερευνητικών εργασιών σε ξένο ιατρικό περιοδικό μετά κρίση. Το περιοδικό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να έχει impact factor. Εν πάση περιπτώσει η έγκριση εγγραφής τακτικού μέλους και η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του υποψηφίου μέλους είναι αποκλειστικό μέλημα και αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΟΠ το οποίο κρίνει και αποφασίζει για την εισδοχή μέλους με γνώμονα το επιστημονικό κύρος του υποψηφίου μέλους, αλλά και το συμφέρον και το μέλλον της εταιρείας. Τα τακτικά μέλη πληρώνουν την εκάστοτε καθοριζόμενη ετήσια συνδρομή.

β) Επίτιμα Μέλη εγγράφονται μετά πρόταση δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ, και έγκριση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών,  ημεδαποί ή αλλοδαποί επιστήμονες που έχουν επιδείξει διακεκριμένη ερευνητική προσφορά στον τομέα της ογκολογίας του πεπτικού ή των οποίων η προσφορά είναι επωφελής για την προαγωγή του έργου της εταιρείας. Στην εκλογή των επιτίμων προέδρων δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες της εκλογής των τακτικών ή προσέδρων μελών αλλά απαιτείται εισήγηση του ΔΣ στη γενική συνέλευση και αποδοχή της από την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που μετέχουν σ’ αυτήν.

γ) Πρόσεδρα Μέλη εγγράφονται Έλληνες επιστήμονες που δεν ασχολούνται ερευνητικά με τους κακοήθεις όγκους του πεπτικού, αλλά ενδιαφέρονται για τακτική επιστημονική ενημέρωση σχετικώς με τις προόδους της επιστήμης στον τομέα αυτό. Πρόσεδρα μέλη εκλέγονται επίσης Έλληνες ιατροί, ειδικευόμενοι στην Γαστρεντερολογία καθώς και στην Ογκολογία.

δ) Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται επιστήμονες Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην εταιρεία (διατελέσαντες Πρόεδροι της εταιρείας, Επίτιμα μέλη της εταιρείας κλπ) ή έχουν προσφέρει πολλές και εξαιρετικές υπηρεσίες στην ανθρωπότητα σχετικές με την ογκολογία του πεπτικού. Εάν οι επίτιμοι πρόεδροι είναι τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να διατηρούν και αυτή τους την ιδιότητα. Ο Γενικός Γραμματέας με έγγραφο του αναγγέλλει την εκλογή τους σε όσους εκλέχθηκαν επίτιμοι πρόεδροι ή επίτιμα μέλη και ο πρόεδρος του ΔΣ τους επιδίδει ιδιοχείρως ή τους αποστέλλει το σχετικό δίπλωμα που φέρει την υπογραφή του καθώς και την υπογραφή του γενικού γραμματέα.

 

Άρθρο 6. Εγγραφή τακτικών μελών.

α) Οι όροι υποψηφιότητος για εγγραφή τακτικού μέλους της ΕΕΟΠ είναι οι ακόλουθοι: Συμπλήρωση εντύπου αιτήσεως στην οποία θα αναγράφονται οι δημοσιεύσεις του υποψηφίου οι σχετικές με την ογκολογία του πεπτικού συστήματος. Συνυποβάλλονται ανάτυπα των δημοσιεύσεων στις οποίες περιλαμβάνεται το όνομα του υποψηφίου. Η κρίση των αιτήσεων και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου α του άρθρου 6, γίνεται από επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της εταιρείας και έρχεται για έγκριση στο Δ.Σ.

β) Για την αποδοχή νέου μέλους απαιτείται έγκριση της υποψηφιότητας από τα 2/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 5.

γ) Για τα πρόσεδρα μέλη απαιτείται συμπλήρωση εντύπου αιτήσεως και συνυποβολή διπλώματος παρακολούθησης ενός τουλάχιστον ετήσιου συνεδρίου της εταιρείας.

 

Άρθρο 7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.

α) Τα μέλη της εταιρείας υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου ανάλογα με τις δυνατότητες τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ του σωματείου. Τα τακτικό μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μελών, λαμβάνουν τον λόγο, υποβάλλουν προτάσεις ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη διοίκηση μετά παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την εγγραφή τους.

β) Τα επίτιμα και πρόσεδρα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται εγγράφως προς το Δ.Σ. και. να υποβάλλουν προτάσεις που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία και προαγωγή των σκοπών του σωματείου.

 

Άρθρο 8. Διαγραφή μέλους της ΕΕΟΠ.

Μέλος της εταιρείας (τακτικό ή πρόσεδρο) παύει να είναι εκείνος που:
α) παραιτείται εγγράφως,

β) διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.,

γ) δεν παρακολουθεί για τρία συνεχή χρονιά το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας,

δ) πληρώνει (τακτικό μέλος) για δύο συνεχή χρόνια την ετήσια συνδρομή παρά την ειδοποίηση.

 

Άρθρο 9. Όργανα Διοικήσεως.

Όργανα Διοικήσεως του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και το ΔΣ της εταιρείας,
α) Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η ΓΣ συγκαλείται από τα ταμιακώς ενημερωμένα μέλη της εταιρείας, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή μέχρι την ημέρα του έτους που διεξάγεται η γενική συνέλευση. Η ΓΣ ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Η ΓΣ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:

  1. να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
  2. να εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής και της ελεγκτικής επιτροπής.
  3. να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
  4. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
  5. να αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου και
  6. να ελέγχει τα μέλη του Δ.Σ.

β) Την έναρξη της ΓΣ κηρύσσει ο πρόεδρος του ΔΣ. Ακολουθεί η εκλογή του προέδρου και γραμματέως της συνέλευσης αποκλειομένων των μελών-υποψηφίων για τα όργανα του σωματείου. Ειδικά κατά την ανά τετραετία συγκαλουμένη τακτική γενική συνέλευση εκλέγεται και η εφορευτική επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές του ΔΣ και της ΕΕ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο αν ζητηθεί τέτοια και ληφθεί απόφαση από την γενική συνέλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητώς από το καταστατικό ή το νόμο. Η ΓΣ δεν μπορεί να αποφασίσει για την προσθήκη θέματος στην ημερησία διάταξη ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

γ) Η ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ τακτικώς μεν μία φορά ανά διετία εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το ΔΣ ή το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το ΔΣ στην οποία αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αιτήσεως.

δ) Κατά την ανά διετία τακτική ΓΣ γίνεται η λογοδοσία {διοικητική και διαχειριστική), του ΔΣ, εξέταση του απολογισμού του διαρρεύσαντος και του προϋπολογισμού του επερχόμενου έτους, η συζήτηση του προγράμματος μελλοντικής δραστηριότητος της εταιρείας καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το ΔΣ. Κατά την ίδια τακτική ΓΣ γίνεται – ανα τετραετία – η εκλογή των μελών του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής.

ε) Κάθε μέλος της εταιρείας το οποίο δικαιούται κατά τις προηγούμενες διατάξεις και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το ΔΣ ή την ελεγκτική επιτροπή, υποβάλλει στον γενικό γραμματέα έγγραφη δήλωση επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ψηφοφορία. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του αριθμού των προβλεπομένων θέσεων του ΔΣ ή της ελεγκτικής επιτροπής καθώς και του αριθμού των αναπληρωματικών μελών υποβάλλονται σιτικές προτάσεις αυτοπροσώπως ή από άλλα μέλη κατά την ώρα της ΓΣ.

στ) Η εκλογή των μελών του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής ενεργείται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία με την φροντίδα της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που ορίζεται εκλέγεται από την ΓΣ. Υποψηφιότητες για το ΔΣ και ΕΕ υποβάλλονται εγγράφως μέχρι την έναρξη των εργασιών της ΓΣ κατά την οποία διενεργούνται εκλογές. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι επτά (7) μέλη για το ΔΣ και μέχρι τρία (3) για την ελεγκτική επιτροπή βάζοντας στα ονόματα τους σταυρό προτίμησης. Τα ψηφοδέλτια είναι λευκά με τα ονόματα των υποψηφίων είναι δε άκυρα εκείνα που φέρουν σχισίματα, αποξέσεις, διαγραφές, διακριτικά σημεία εκτός από ένα έως επτά σταυρούς και μόνο ένα για κάθε υποψήφιο. Εκλέγονται κατά σειράν οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή. Στο πρακτικό καταχωρούνται τα ονόματα των ψηφισάντων έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος και η ανακήρυξη των εκλεγέντων.

ζ) Οι προσκλήσεις για την ΓΣ παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ΓΣ. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα αναγράφουν δε τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη της. Η ΓΣ, τακτική ή έκτακτη, δεν μπορεί να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξή της.

η) Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση στον ίδιο τόπο, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος οπότε και θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. Ψηφοφορία με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται.

θ) Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (50% συν ένα). Για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής αρκεί η σχετική πλειοψηφία.

 

Άρθρο 10. Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

α) Η εταιρεία διοικείται από επταμελές ΔΣ που εκλέγεται από τη ΓΣ με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οι δε επόμενοι τρεις εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

β) Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής και παρατείνεται μετά την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πλέον του τριμήνου εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα, δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκλειση της ΓΣ για την διενέργεια εκλογών.

γ) Το ΔΣ το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα των εκλογών από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

δ) Τα τυχόν παραιτούμενα μέλη του ΔΣ αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ. Κατ εξαίρεση αν μέλος του ΔΣ απουσιάζει στο εξωτερικό μπορεί να λείψει μέχρι έξη (6) συνεχείς συνεδριάσεις πέραν των οποίων εκπίπτει από την θέση του την οποία καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

ε) Το ΔΣ συνέρχεται τακτικώς και ανά χρονικά διαστήματα που το ΔΣ κρίνει πρόσφορο εκτάκτως δε όταν ζητηθεί από τον πρόεδρο και τον γραμματέα ή όταν το ζητήσουν τέσσερα μέλη του, οπότε ο πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε μία εβδομάδα.

στ) Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρών ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τρία άλλα μέλη του ΔΣ.

ζ) Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σ’ αυτές.

η) Το ΔΣ διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία, ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται με φύση και τους σκοπούς της εταιρείας εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η ΓΣ. είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό. Ειδικότερα και ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το ΔΣ διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για εγγραφή ή διαγραφή μελών ή επιβολή πειθαρχικών ποινών. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων, Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια καθώς και τους ορούς συνεργασίας με άλλα επιστημονικά σωματεία. Προβαίνει στη σύσταση επιτροπών ή ομάδων εργασίας που υποβοηθούν το έργο του ή το έργο της εταιρείας από μέλη του ή μέλη του σωματείου ή από τρίτα άτομα καθορίζοντας την θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Προκηρύσσει υποτροφίες και βραβεία. Προβαίνει σε περιοδικές ή άλλες εκδόσεις, Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δύναται το ΔΣ να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του και να συνιστά ειδικές επιτροπές και συμβουλευτικά σώματα.

 

Άρθρο 11. Πρόεδρος.

α) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, ενώπιον της διοικήσεως, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσώπησης της εταιρείας και δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ και διευθύνει τις εργασίες του. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές η εισπράξεως χρημάτων και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο μαζί με τον γραμματέα. Δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες κλπ του σωματείο. Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της εταιρείας αλλά μόνο μετά απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

β) Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 12. Γενικός Γραμματέας.

α) Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για την Γραμματεία της εταιρείας, ενημερώνεται και ενημερώνει τον πρόεδρο για την αλληλογραφία της εταιρείας.

β) Ελέγχει την τήρηση των αρχείων από την γραμματεία της εταιρείας και παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία αποστελλόμενα έγγραφα έντυπα ή χειρόγραφα ελέγχει την τήρηση του πρωτοκόλλου στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το βιβλίο με τα πρακτικά του ΔΣ που συντάσσεται με ευθύνη του και υπογράφεται από τα παρόντα στην συγκεκριμένη συνεδρίαση μέλη του ΔΣ.

γ) Αναγγέλλει την εκλογή νέων μελών, συγκαλεί κατόπιν εντολής του προέδρου το ΔΣ και υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

δ) Εισηγείται τις υποθέσεις της εταιρείας στο ΔΣ. Τηρεί το μητρώο μελών και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ.

 

Άρθρο 13. Ταμίας.

α) Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

β) Υπογράφει με τον πρόεδρο και τον γραμματέα τα διπλότυπα δαπανών, εισπράττει το αντίτιμο του δικαιώματος εγγραφής, τις συνδρομές και κάθε δωρεάν χρηματική επιχορήγηση. Εξοφλεί τις αποδείξεις δαπανών και ελέγχει την καταχώρηση τους στα βιβλία της ΕΕΟΠ.

γ) Εάν τα χρήματα που έχει στα χέρια του υπερβαίνουν τα 1000 Ευρώ οφείλει να τα καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του ΔΣ. Η ανάληψη χρημάτων και γενικά η κίνηση του λογαριασμού διενεργείται από τον εκάστοτε ταμία του ΔΣ πάντοτε μετά από σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του ΔΣ. Σε περίπτωση που ο Ταμίας κωλύεται λόγο ασθένειας ή απουσίας στο εξωτερικό (μεγαλύτερης των 20 ημερών) η ανάληψη των χρημάτων γίνεται από τον πρόεδρο της ΕΕΟΠ ο οποίος και τον αντικαθιστά προσωρινά. Σε περίπτωση μακράς (πέραν των 20 ημερών) απουσίας η κωλύματος του ταμία να επιτελέσει τα καθήκοντα του αντικαθίσταται από επιλαχόν μέλος στις εκλογές του ΔΣ ή από άλλο μέλος του ΔΣ σε ειδική συνεδρία του ΔΣ.

δ) Ο ταμίας είναι υπόλογος και ατομικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη των διατάξεων του άρθρου 14 και υποχρεούται να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσόν αν προκύψει ζημία στην εταιρεία ή απώλεια χρημάτων από παράλειψη του,

ε) Κατά την λήξη της θητείας του ΔΣ ή οποτεδήποτε κληθεί από το ΔΣ η την ελεγκτική επιτροπή ο ταμίας δίνει λόγο για την διαχείριση του. Κατά την ΓΣ ο ταμίας υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό της εταιρείας για το έτος ή την θητεία που έληξε.

 

Άρθρο 14. Ελεγκτική Επιτροπή.

α) Ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία της δράσης του ΔΣ ανατίθεται σε διμελή Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) με τετραετή θητεία, που εκλέγεται στη διάρκεια εκλογής του ΔΣ. Μαζί με τα τακτικά μέλη της ελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά μέλη από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.. Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των μελών της ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

β) Η ΕΕ ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του ΔΣ ως προς την νομιμότητα τους και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική ΓΣ.

γ) Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και το ΔΣ έχει υποχρέωση να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

 

Άρθρο 15. Υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την εποπτεύουσα αρχή.

α) Το ΔΣ υποβάλλει προς την εποπτεύουσα αρμόδια αρχή όλα τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα.

 

Άρθρο 16. Σύσταση και υποχρεώσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας.

α) Η επιτροπή δεοντολογίας αποτελείται από τους τρεις τελευταίους εν ζωή προέδρους της ΕΕΟΠ.

β) Επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του ή μετά από πρόσκληση του ΔΣ ή μετά από αναφορά δύο τουλάχιστον τακτικών μελών κάθε θέματος που προσβάλλει την παράδοση και το ήθος της εταιρείας και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της καθώς και οποιουδήποτε θέματος ηθικής φύσεως που προκύπτει από την δια του τύπου ή άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης ανεπίτρεπτη προβολή ατόμων ή ομάδων ή κατά την διενέργεια επιστημονικών μελετών.

γ) Η εκδίκαση της υποθέσεως γίνεται από την επιτροπή δεοντολογίας αφού αυτή συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία κατά τον τρόπο που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο και αφού καλέσει τον κατηγορούμενο σε απολογία.

δ) Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι επίπληξη, πρόσκαιρη απομάκρυνση από την εταιρεία (μέχρι ένα χρόνο) και οριστική διαγραφή.

ε) Εναντίον των αποφάσεων της επιτροπής δεοντολογίας μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τιμωρηθέν μέλος η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός μηνός από την κοινοποίηση με επίσημο έγγραφο της επιβληθείσης σ’ αυτό ποινής. Η ένσταση συζητείται στην πρώτη τακτική ΓΣ από της υποβολής της. Η απόφαση της ΓΣ λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 17. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

α) Οι προτάσεις για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού υποβάλλονται είτε από το ΔΣ είτε από το 1/4 των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.

β) Η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο αποφασίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών σε ΓΣ που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

 

Άρθρο 18. Διάλυση της εταιρείας.

Η εταιρεία διαλύεται αυτοδίκαια εάν ο αριθμός των τακτικών της μελών γίνει μικρότερος του αριθμού των ιδρυτικών μελών. Στην περίπτωση αυτή η περιουσία της εταιρείας διατίθεται σε ανεγνωρισμένα νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την έρευνα των όγκων του πεπτικού συστήματος, κατόπιν προτάσεως του τελευταίου ΔΣ και εγκρίσεως από τα τακτικά μέλη.

 

Άρθρο 19. Ισχύς καταστατικού.

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Ειρηνοδικείο.

 

Άρθρο 20.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του κατά την καταστατική συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου 2015.